امنیت اطلاعات شخصی کاربران برای وب سایت موبایل یوسفی بسیار مهم است، بنابراین وب سایت تمام تلاش خود را جهت تضمین امنیت اطلاعات شخصی کاربران در مقابل دسترسی های غیر مجاز، افشا و تخریب به کار می گیرد. بدین منظور وب سایت موبایل یوسفی بررسی های داخلی شیوه های جمع آوری داده، ذخیره سازی، فرآیند پردازش و اقدامات امنیتی را به کار می گیرد که شامل رمزگذاری مناسب و اقدامات امنیتی فیزیکی برای محافظت از سیستم هایی که اطلاعات شخصی کاربران در آن نگهداری می شود، می باشد. سیاست حفظ حریم خصوصی.